زندگی بی او جریان ندارد
•.•.• حقیقتــــــ مـــن •.•.• •.• از آنچــــهـ در نــوشتـهـ هــــایم میخــــوانـــی •.• •. تلـــــ
Home - Archive - E-mail - Deily - Theme - Profile


باد

 

 تنهاست

 

 و هرچه را بیشتر میخواهد ،

 

 بیشتر از خود دور میکند ...

 

 و من آن بادم


[zizi] [جمعه بیست و نهم شهریور 1392]

یواشکی هایمـآטּ را خیلی دوستــ دارمـ

جایی کهـ فقط مـنمـ و توئــــی

وخدایی کهـ شاهد عشقمـآטּ استــ


یـــواشــکــی دوست دارم عشقــم....!

[zizi] [چهارشنبه هفدهم مهر 1392]

کجایی؟

یه کلمه نیست...

گاهی معنی دارد...

کجایی یعنی چرا سراغم نمیگیری؟

چیکار میکنی؟

چرا نیستی؟

دلم تنگ شده لامصب!

برام مهمی...

یعنی بیادتم... یعنی نگرانتم...

و یعنی.... !

[zizi] [دوشنبه یکم مهر 1392]



בِلتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یاבِش بـﮧ خـاطــراتـِت فِکــر کُنـــے ..
اونوَقتــﮧ کـﮧ یـﮧ لَبـخنـــב میـــاב رو لَبـِت وَ لــے ..
وَلــے چَنــב لَـحــــظﮧ بَعـــב شُـــروع اَشــکـہای لَعنَتـــے

[zizi] [جمعه بیست و دوم شهریور 1392]

 

گریه ام میگیرد....

وقتی میبینم انکه برایش میمردم...

منت دیگری رامیکشد....

[zizi] [جمعه بیست و دوم شهریور 1392]

   احمقانه ترین کاری که من وگفتم"خداحافظ"  

عاشقانه ترین کاری راکه کردی تو وگفتی"هرچی توبگی"

[zizi] [جمعه بیست و دوم شهریور 1392]

تو جــــــــــــــــــازدی 
من جـــــــــــــــــــــــــــا خوردم
دیگری جـــــــــــــــــــــــــــــــا گرفت.

[zizi] [چهارشنبه بیستم شهریور 1392]

خیالت راحت باشد چیزی نشده....اون کسی که بش میگفتی کوچولووو الان تو دلش یه پیرزنه که داره واست کلاه میبافه...


یک شکست عاطفی ساده .!

 
دوستش داشتم , دوستم نداشت.!

 

دوستش دارم , دیگر دوستم ندارد

 

مانده ام..... رفته


هستم ......ولی او نیست


به همین سادگی فقط


فقط یک نفر این حوالی

 


بدجوری...تنها شده

 

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]

مـن یه دختــرم
اگـه خودمو لـوس نـکنم

اگـه بـاهات قهـر نکنم و نـاز نکنم

اگـه وقتـی چشات میچرخه از حسـودی دیونـه نشـم !

اگـه از نظر دادنـات خوشحـال نشـم

اگـه به خاطر تو به خـودم نرسـم

اگـه سر به سرت نـذارم

اگـه بـرات گریه نکنـم

اگـه وقتی پاستیـل میبینم پیرهنتـو نکشم

اگـه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلـم کنی

اگـه بهت نگم آقامـون

اگـه بـرات مظلوم بازی درنیـارم

اگـه از سرو کولـت نرم بـالا

اگـه برات عشـوه نیـام

اگـه گوشتو نپیچونـم و نگـم تو فقـط مـال منـی

اگـه نـاغافل دستاتـو نگیـرم

اگـه وقتـی کار بدی کردم با ترس بهت نگـم

اگـه لج بازی نکنـم

اگـه ...

اون موقع که تـو دیگه دیوونم و عاشقـم نمیشی!

تـو عاشـق اینی که من یه خانم کامـل باشم ! خانـم تـو !

امـا !!!

تـو پسـری !

اگـه بـرام غیرتی نشـی

اگـه روم حسـاس نباشـی

اگـه تـه ریش نداشته باشـی

اگـه باهـام مهربـون نباشـی

اگـه بهم اخمـای کوچولو نکنـی

اگـه وقتـی شالم رفت عقب نگی اونو بکـش جلـو

اگـه دستمـو محکـم نگیـری

اگـه نگـی هـرکاری کـردی راست بگو تا ببخشمـت !

اگـه سر به سرم نـذاری

اگـه قربون صـدقم نـری

اگـه نگرانـم نشـی

اگـه بهم نگـی عروسک مـن

اگـه نگی من مهمم که میگـم خوبی

اگـه ...

اونوقـت منم دیوونه و عاشـق تو نمیشـم تا اونکارارو بـرات بکنم !

مـن تورو مـرد میـخوام !

مـرد مـن !

پـس بیا و مــرد باش !

ابـرو برنـدار !

دماغـت عمل نکن !

لـوس حرف نـزن !

مـن و تـو همون آدم و حـواییم ! بیـا جاهامونو عوض نکنیـم !

مـن لـطافت نگه میدارم تو صـلابت

تـو نگاهتـو نـگه دار منم نجابتمـو

بیـا سعی کنیم بهترین هـم باشیـم !

مـن بهتریـن دختـر واسه تـو !

تـو بهتریـن پسـر واسه مـن !

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]

ببینمت . . .

 

گونه هایت خیس اســـت . . .

 

باز با این رفیق نابابت . . .

 

نامش چ بود؟ هان! باران . . .باز با باران قدم زدی ؟

 

هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . .

 

همدم خوبی نیست برای درد ها . . .

 

فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکنــــــد . . .

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﮕﺎﺭ...


ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ...

 ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ...


ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺍﺳﺖ...


ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ...


ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻏﻠﯿﻆ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ...


ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺗﺮﯼ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ...

ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺗﻮﯼ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ...


ﺑﺪﺍﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...


ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ...


ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ...


ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﺩ...

 ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ....


ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻓﺮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ...


ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﯼ...


ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺒﯿﻨﺪﺕ...


ﭼﻬﺎﺭ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷی...

 ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ...

 ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ...


ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ...


ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ...

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]

 

ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﮕﺎﺭ...


ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ...

 ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ...


ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺍﺳﺖ...


ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ...


ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻏﻠﯿﻆ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ...


ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺗﺮﯼ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ...

ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺗﻮﯼ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ...


ﺑﺪﺍﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...


ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ...


ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ...


ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﺩ...

 ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ....


ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻓﺮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ...


ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﯼ...


ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺒﯿﻨﺪﺕ...


ﭼﻬﺎﺭ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷی...

 ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ...

 ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ...


ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ...


ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ...

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

امروز !!!

کسی که عطر تو را زده بود

در خیابان از کنار من گذشت...

و این یعنی...

قتل غیر عَمــــــב!!!

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]
                                                               تاریک باد !!!

خانه ی مردی که نمی جنگد

برای زنی که

دوستش دارد...

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]

 

سر روی شانه هایم بگذار....

آرام بگو دوستت دارم....

از چه می ترسی؟

فردا دویاره میتوانی انکار کنی...

[zizi] [سه شنبه نوزدهم شهریور 1392]

בلـــَم گرفتــﮧ...

از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ...

از همــﮧ فــَرآموشی هآ... 

از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ...

کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت...

"روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟؟

 

[zizi] [یکشنبه هفدهم شهریور 1392]

بفهم لعنتی!

دارد ناز تو را می کشد...

زنی که از "غرور" خورشید هم

به گرد پایش نمی رسد..!

[zizi] [چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392]

روزگار میخندی؟

کمی حرمت نگه دار...

مگر نمیبینی،

سیاهپوش آرزوهایم هستم؟!

[zizi] [چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392]

و متآسفانه...

این روزهایی که داره به بدترین شکل میگذره...

"جـــــــــــــــــــوونیمونه"

[zizi] [چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392]

بعضی از حقایق خیلی ساده ست

ولی درکش خیلی پیچیده و سخته،

مثل کنار آمدن با جمله :

"خب دوستم نداره....زور که نیست!"

[zizi] [چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392]

ﻣﯽ ﺗﺮﺳـــــﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــــﻪ ,


ﺑﭽّـــــﻢ ﺍﺯﻡ ﺑﭙﺮﺳـــــﻪ :

ﻣﺎﻣـــــﺎﻥ ﺟـــــﻮﻭﻥ ﻋﺎﺷـــــﻖ ﮐـــــﯽ ﺑـــــﻮﺩﯼ ؟!!

ﻭ ﻣـــــﻦ ﺍﺳـــــﻢ ﮐﺴـــــﯽ ﺭﻭ ﺑﮕـــــﻢ ...

ﮐـــــﻪ ﭘـــــﺪﺭﺵ ﻧﯿﺴـــــﺖ ....................!    

[zizi] [سه شنبه دوازدهم شهریور 1392]


[zizi] [سه شنبه دوازدهم شهریور 1392]

یادت باشد :
آنهایی که
به جای فریاد زدن
سکوت می کنند
یک روز
به جای اینکه صبر کنند
در را باز می کنند و می روند....

[zizi] [سه شنبه پنجم شهریور 1392]

در آینـــه

دختــری دارد بغـض می کند

بیـاییـــد بغـلـش کنیــد

دست روی شـانه اش بگـذاریــد...

به او بگـوییــد همـه چیــز درست می شـود...

دلــش می خواهـد کمـی دروغ بشنــود...

آینــه را پاییـن تـر نصب کنیـد ...

گـمانـم دیـگر بـه زانــو در آمـده...

[zizi] [جمعه یکم شهریور 1392]

دوســـت داشـتـــن واقــــعییعــنی حاضـــرم مـــــــال مــــن نبـــاشـی
ولــــــی خــوشــبخـــت بــاشی ..

[zizi] [جمعه یکم شهریور 1392]

اگر درد داري

تحمل كن...
روي هم كه تلنبار شد
ديگر نميفهمي كدام درد از كجاست...
كم كم خودش...
بي حس ميشود!!

[zizi] [جمعه یکم شهریور 1392]
همـچـون ساعـت شنی شــده ام

کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد

و الـتـمـاس مـیـکــنــد

یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد

مــن هــم …

نه …! !

لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !

بــگـذاریــد تــمام شــوم …
[zizi] [جمعه یکم شهریور 1392]

طراحی سایت | اسکریپت دونی | گالری عکس